BENEFICIS FISCALS DE LES DONACIONS

D’acord amb la Llei 27/2014*, de 27 de novembre de 2014, de l’Impost sobre Societats, vigent des de l’1 de gener de 2015, que modifica la Llei 49/2002*, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, normativa legal aplicable a la Fundació Quatre Vents, les persones físiques i les persones jurídiques es poden beneficiar fiscalment de les seves donacions.

Persones físiques

Les persones físiques que col·laboren amb la Fundació Quatre Vents es poden beneficiar de la següent deducció a la declaració d’IRPF:

  • 80% de deducció per als primers 150€ de la seva donació.
  • 35% de deducció per l’import de la donació que excedeixi de 150€.
  • 40% de deducció per l’import de la donació que excedeixi de 150€, si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció, a favor de la Fundació Quatre Vents, per import igual o superior, en cada un d’ells, al del període impositiu anterior (Article 19, Llei 49/2002*, Capítol II Règim fiscal de las donacions i aportacions).

Aquests imports deduïbles estan limitats a un 10% de la base liquidable de l’IRPF del donant. (Apartat 1 de l’Article 69 de la Llei 35/2006*, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis de l’Impost sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni).

Persones jurídiques

Les persones jurídiques que col·laboren amb la Fundació Quatre Vents (empreses, entitats, etc.) es poden beneficiar de la següent deducció a l’Impost sobre Societats:

  • 35% de deducció de la seva donació en el cas de donació puntual.
  • 40% de deducció de la seva donació si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció, a favor de la Fundació Quatre Vents, per import igual o superior, en cada un d’ells, al del període impositiu anterior (Article 20, Llei 49/2002*, Capítol II Règim fiscal de les donacions i aportacions).

Aquests imports deduïbles estan limitats a un 10% de la base imposable de l’Impost sobre Societats de la persona jurídica donant. Les quantitats que excedeixin aquest límit es podran deduir ens els períodes impositius que finalitzin en els deu anys immediats i successius.

Certificat de les donacions deduïbles

Quan una entitat acollida a la Llei 49/2002* rep una donació ha d’expedir un certificat perquè el donatiu sigui desgravable i haurà de remetre a l’Agència Tributària la informació sobre els certificats expedits, mitjançant el model 182.

Aquells donants que vulguin gaudir del beneficis fiscals de la seva aportació econòmica a la Fundació Quatre Vents, hauran de facilitar-nos les seves dades, omplint el corresponent qüestionari, que trobaran al nostre web, i els farem arribar el certificat corresponent.