CRITERIS D’INTERVENCIÓ

CRITERIS D’INTERVENCIÓ

La tasca educativa de la fundació està en mans d’equips de professionals qualificats que, amb la participació de les famílies dels infants, es treballa la Pedagogia de l’esforç: tracta  d’aconseguir que cada nucli familiar desenvolupi el màxim les seves capacitats intel·lectuals i humanes, per assegurar que l’esforç dels infants  és la clau del seu progrés.

 

Alhora, La Fundació també compleix una important funció social i de suport, que ajuda a conciliar la vida familiar i la vida laboral.

 

Per la fundació donar resposta a les necessitats detectades i no cobertes, es un dels seus objectius, això comporta ajustar la organització general de la fundació i crea projectes UNICS o complementaris.

Diversos estudis confirmen que la relació de les famílies amb els fills, la comunicació, les expectatives sobre el seu futur i l’acompanyament en el procés educatiu, són claus per l’èxit educatiu dels fills/es.

 

Així doncs, a la Fundació es realitza una tasca socioeducativa que ha de facilitar i garantir les vies d’interacció i cooperació de les famílies: es realitzen programes de formació mitjançant els espais Tallers i Compartim el Joc,  atenció personalitzada, per impulsar la participació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills/es.

EIXOS PRINCIPALS AMB ELS INFANTS

El caràcter plenament educatiu de la petita infància;  educar implica potenciar en cada nen i en cada nena totes les seves capacitats, oferint a cadascun els reptes i els ajuts que necessita.

 

Considerem l’infant competent, una persona amb drets i capacitats, curiositat i desitjos d’aprendre.

 

La importancia del caràcter socioeducatiu que tenen les tasques vinculades a la cura i les necessitats dels infants: afecte, alimentació, higiene, descans, joc i seguretat.

 

Dedicació d’una atenció especial als infants amb mancances educatives, ja sigui per especial dificultat o facilitat en l’aprenentatge.

 

El joc, una funció essencial en la vida dels infants i, al mateix temps, li permet satisfer les necessitats afectives, ja que en aquesta edat aprèn jugant i jugant aprèn.

 

La rutina, repetició, la claredat i la coherència dels adults en la formació d’hàbits,  permeten al nen/a construir en el dia a dia, el sentit a la seva.

EIXOS PRINCIPALS AMB LES FAMILIES

Motivar en l’ esforç,  “dignificar la persona” evitar que siguin “professionals” de  la beneficència.

 

La perspectiva de gènere i la inclusió, a través d’activitats encaminades a l’empoderament de la dona perquè sigui agent actiu en el seu procés vital i social. Possibilitar l’accés al món laboral i comunitari.

 

Coordinació interna del projecte. Els diferents projectes funcionen per equips professionals de treball, amb la titulació adequada per cada col·lectiu d’intervenció. Les   intervencions del projecte es coordinen mitjançant reunions setmanals de l’equip.

La coordinació amb altres projectes de la Fundació es realitza a través de reunions.

 

Coordinació externa del projecte amb els professionals referents de la família. Col·laborem per  crear  sinèrgies  entre  els diferents recursos per aconseguir millors  resultats,  facilitant la   intervenció social.

 

Capital social de la família. Pretenem augmentar el capital social de la família a través de l’acompanyament en l’adquisició d’habilitats i capacitats parentals amb efectes decisius en el desenvolupament cognitiu, afectiu i social de les seves criatures.

 

La supervisió  externa.  Una  eina de reflexió i millora de la nostra professionalitat.

METODOLOGIES

La metodologia utilitzada en els diversos projectes de la fundació està basada en una concepció constructivista de l’aprenentatge, com un procés de construcció de significats. Partint dels coneixements previs de l’infant i  de la familia, tenint en compte el principi de la diversitat, ens permet ajustar l’ajut socioeducatiu al procés de construcció del coneixement.

 

Infants: jugar és una funció essencial en la seva vida i, al mateix temps, li permet satisfer les necessitats afectives, ja que en aquesta edat aprèn jugant i jugant aprèn. El joc és un mitjà per millorar la percepció del petit, que ha d’anar acompanyada d’un contacte humà i afectiu.

Tenint en compte la importància que té l’ambient en l’evolució del nen/a i les mancances que tenen els que venen al Centre, es potencia l’atenció personalitzada, sempre que és possible, amb un número reduït de nens/es per grup, incidint en els aspectes més bàsics i necessaris: afectivitat, motivació, alimentació, higiene, son, ordre, jocs i aprenentatges adequats a la seva edat.

 

Families:  Està basada en una pedagogia activa amb la involucració de la pròpia persona en el seu procés.

Les estratègies metodològiques més utilitzades, en funció de cada dona, són: l’observació participativa, l’observació d’equip, l’escolta activa, l’empatia, el modelatge, la mediació per a la resolució de conflictes, el reforç positiu.

Contador visites: 1.440