La nostra història

Etapes i moments més significatius de l’Entitat

1987-1990 -Inici i impuls del Servei d’Atenció d’Infants i Famílies Quatre Vents (SAIF).

Iniciat amb la cobertura legal de la Fundació Sant Pere Claver,  el seu objectiu era donar resposta a la insuficient i precària situació dels fills i filles de les dones que exercien la prostitució al barri del Raval en horari  de tarda-nit.

La finalitat era configurar un espai d’intervenció social basat en l’atenció socioeducativa dels infants en situació de vulnerabilitat. Es va considerar des del primer moment fonamental la implicació i el compromís de la família en l’atenció i cura dels seus fills i filles.

Guanyar el concurs de L’Ajuntament de Barcelona “Faci Vostè d’Alcalde”, va ajudar i impulsar l’ inici del projecte.

1990-91 Ampliació del projecte i Consolidació

L’Ajuntament de Barcelona cedeix el Local del Carrer Sant Pau, 52,  això suposa una ampliació i millora de la nostra resposta a les necessitats familiars.

La forta i creixent demanda de places, va comportar que ens haguéssim d’adaptar a les necessitats reals dels infants i la família, ser sensibles als canvis i problemàtiques socials  que van sorgir i que ens atiaven amb cruesa i urgència. Tot plegat, va provocar la necessitat d’ampliar l’horari a 24 h. de dilluns a dissabte a la nit.

1992-2002 Expansió i nous projctes en benefici dels infants i la família.

S’inicia el primer pis d’ acollida per a dones amb fills, sense recursos econòmics i sense habitatge.

S’inicia el materno Infantil, espai per les dones i els seus fill/es.

S’obre el Menjador Quatre Vents, per infants que no estan al centre i que els seus pares no poden accedir a l’alimentació que necessiten per realitzar un bon desenvolupament.

2003-07 Creixem i ens constituïm en Fundació Quatre Vents.

És, en aquest moment, quan neix al mes de novembre una nova fundació legalitzada, amb el nom de FUNDACIÓ QUATRE VENTS, Fundació privada. Des del 1987 fins a l’actualitat,  havia estat en funcionament sota la  cobertura de Fundació Sant Pere Claver.

– S’inicia el curs del SAIF al carrer Om, 3, local cedit per l’Ajuntament de Barcelona  i es manté la seu social al c/ Sant Pau.

– Inici del Servei d’Atenció per a la Integració Social Progressiva de la Família en situació d’exclusió social NOU HORITZÓ. La seva finalitat és la integració progressiva en la societat de les persones sense recursos i/o amb mancances econòmiques, especialment dones amb fills/es.

2007- Actualitat

S’inicia COMPARTIM EL JOC, un espai per a mares i pares amb els fills i filles. Obert al barri.

S’obre  la LLAR DE RECUPERACIÓ, per a infants malalts, de malalties comunes,  amb la finalitat de què la dona sense xarxa familiar ni social pugui continuar treballant, mentre el seu fill es atès adequadament.

Inici del PROJECTE ALBA, un projecte pilot  que pretén oferir a dones amb fills/es menors de 3 anys, sense recursos econòmics i sense  accés a cap prestació, una ajuda econòmica mensual a canvi de participació diària de 4 h en formació i activitats amb els fills/es.

Contador visites: 617